Arbeidsongevallen

metaalarbeidster.jpg
0

Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt het personeel - arbeiders en bedienden - wanneer zij een letsel oplopen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk.
Ook tijdelijke helpers en jobstudenten moeten deze dekking genieten.

Wat is een arbeidsongeval ?

Volgens de wet wordt iemand als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat hem is overkomen aan de volgende criteria voldoet:

 • Het gaat om een plotselinge gebeurtenis
 • Er bestaat een letsel
 • De plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Het ongeval is gebeurd door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Wat is een ongeval op de weg naar en van het werk ?

Om als slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk te worden beschouwd, moet het ongeval aan de volgende criteria voldoen:

 • Het gaat om een plotselinge gebeurtenis
 • Er bestaat een letsel
 • De plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Het ongeval deed zich voor op het normale traject naar en van het werk. Als normaal wordt eveneens beschouwd een onbeduidende onderbreking of omweg.

Welke vergoedingen ontvangt het slachtoffer?

 • Vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor het loonverlies die de werknemer lijdt ten gevolge van een arbeidsongeval
 • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer de werknemer een blijvend letsel overhoudt aan het arbeidsongeval. De vergoeding wordt uitbetaald onder de vorm van een rente die bepaald wordt in functie van het loon en de graad van ongeschiktheid.
 • Vergoeding bij overlijden onder de vorm van een tussenkomst bij de begrafeniskosten, een lijfrente voor de weduwe en een tijdelijke rente voor de kinderen.
  Wettelijk samenwonenden maken deel uit van de begunstigden voor zover ze voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van de artikels voorzien in het B.W. ( art. 1476: verklaring van wettelijke samenwoning aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en art. 1478 : overeenkomst in authentieke vorm voor de notaris die de modaliteiten van de wettelijke samenwoning regelt). 
 • Vergoeding voor medische kosten beperkt tot het RIZIV-barema. Supplementen blijven ten laste van het slachtoffer ( vb. kosten voor een éénpersoonskamer ). Kosten voor prothesen en andere medische hulpmiddelen zijn eveneens gedekt.

Hoe wordt de premie berekend?

Doorslaggevend voor de bepaling van de premie is de aard van de activiteit. Zo zal voor een administratieve bediende de premie beduidend lager zijn dan voor een dakwerker. Daarnaast spelen ook het personeelsbestand en het aantal arbeidsongevallen gebeurd in het verleden, een belangrijke rol.

Naargelang het aantal personeelsleden heeft u meestal de keuze uit 2 formules:

 • Een forfaitaire premie op basis van het aantal tewerkgestelde personen. Jaarlijks moet er wel nagegaan worden of het personeelsbestand niet is gewijzigd.
 • Een premie die berekend wordt op de effectief uitbetaalde lonen. Bij het begin van een verzekeringsjaar wordt een voorschotpremie aangerekend op basis van een geschatte loonmassa. Het daarop volgende jaar gebeurt een afrekening op basis van de effectief uitbetaalde lonen.

Contacteer ons voor meer info