Technische verzekeringen

SHARP Website Banner _Stills.00_00_52_14.Still030.png
0

De belangrijkste technische verzekeringen zijn:

Alle Risico’s Bouwplaats (ABR)

Bouwen brengt voor de vele betrokken partijen (bouwheer, aannemer, onderaannemers, architecten, ontwerpers en raadgevend ingenieurs) allerlei risico’s mee die heel zware gevolgen kunnen hebben.

De goederen die kunnen verzekerd worden in deze polis zijn:

 • De bouwwerken
 • Hun uitrustingen: machine, toestellen en installaties
 • De voorlopige bouwwerken
 • De bouwplaatsketen
 • Het materieel en de bouwplaatsuitrusting
 • De werftoestellen
 • Het bestaand goed

Deze goederen kunnen verzekerd worden tijdens de bouw-, montage-, test- en onderhoudstermijn voor iedere beschadiging en ieder verlies.

Controleverzekering / Tienjarige aansprakelijkheid

Bij een bouwwerk zijn aannemers en architecten in vele opzichten aansprakelijk. De tienjarige aansprakelijkheid die hun door Art. 1792 BW en Art. 2270 BW wordt opgelegd, zijn bij uitstek de zwaarste aansprakelijkheden die hen worden opgelegd:

Art. 1792 BW: Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.

Art. 2270 BW: Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid mbt de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

Deze twee artikels verplichten de aannemers en architecten gedurende tien jaar in te staan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het geheel of een van de hoofddelen ervan in het gedrang brengen. Toch valt er in de rechtspraak en de rechtsleer een tendens waar te nemen om dit criterium te verruimen en ook wanprestaties die het gebouw ongeschikt maken voor zijn bestemming, onder de tienjarige aansprakelijkheid te doen vallen.

Cruciaal hierbij is dat deze tienjarige aansprakelijkheid van openbare orde is: het is onmogelijk bij overeenkomst deze aansprakelijkheid te verminderen.

De controleverzekering is bedoeld om bescherming te bieden tegen alle met de bouw verband houdende risico’s tijdens de oprichting en tien jaar na de oplevering, aan de aannemers, raadgevend ingenieurs, bouwheren en alle personen die aan de bouw deelnemen. Wanneer er zich dus een schade voordoet, is een rechtsgeding overbodig aangezien alle partijen zijn meeverzekerd.

Deze polis wordt afgesloten voor een bepaald bouwwerk. Er bestaan verschillende dekkingen naargelang de fase waarin het bouwwerk zich bevindt m.n. de oprichtingstermijn, de fase na de oplevering, en een eventuele uitbreiding dekking burenhinder ten voordele van de bouwheer.

Montage - Proeven

Deze verzekering dekt de schade die kan worden opgelopen tijdens de montage- en proefperiode van volgende voorwerpen:

 • Metalen constructies
 • Mechanische, elektrische of elektronische machines, toestellen en installaties
 • Montage uitrusting
 • Andere voorwerpen die zich op de montageplaats bevinden

Contacteer ons voor meer info